Τρίτη 7 Μαρτίου 2023

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2023-2024

 


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Η εισαγωγή των μαθητών στην Α’ τάξη των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων υπό μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής. Με τη διαδικασία αυτή, οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας, των μαθηματικών εννοιών και των θρησκευτικών, τις οποίες απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο. Ειδικότερα: α) στην ελληνική γλώσσα ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, ιδίως λογοτεχνικών κειμένων, απλών άρθρων εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικών κειμένων, καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, β) στα μαθηματικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής, αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις και γ) στα θρησκευτικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην αναγνώριση βασικών στοιχείων της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και της εκκλησιαστικής ζωής.

Η εξέταση στην ελληνική γλώσσα και στα μαθηματικά πραγματοποιείται σε κοινά θέματα με τους υποψήφιους για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία. Οι μαθητές/τριες εξετάζονται στα παραπάνω τρία (3) γνωστικά πεδία, στο πλαίσιο μιας (1) ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας διακοσίων είκοσι πέντε (225) λεπτών.

Τα θέματα των εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων της ελληνικής γλώσσας, των μαθηματικών και των θρησκευτικών τίθενται υπό τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής, οι οποίες συνοδεύονται από σχετικό βοηθητικό υλικό, ιδίως κείμενα και ασκήσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν/αξιοποιηθούν από τους υποψηφίους για να απαντήσουν.

Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων λαμβάνει χώρα στα Εξεταστικά Κέντρα Εκκλησιαστικών και Προτύπων Σχολείων (Ε.Κ.Ε.Π.Σ.). Για κάθε περιοχή που εδρεύει Εκκλησιαστικό Σχολείο ορίζεται ένα (1) Ε.Κ.Ε.Π.Σ. Οι χώροι διεξαγωγής της δοκιμασίας και η κατανομή των υποψηφίων ανά

εξεταστικό κέντρο ανακοινώνονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), καθώς και στις ιστοσελίδες του Εκκλησιαστικού Σχολείου, του Ε.Κ.Ε.Π.Σ., των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.).

Ειδικά για τους υποψήφιους που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων λαμβάνει χώρα στο ίδιο εξεταστικό κέντρο που προσέρχονται και οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Νεάπολης «Άγιος Γεώργιος ο Νεαπολίτης».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι γονείς ή ο/οι κηδεμόνας/νες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Εκκλησιαστικό Σχολείο, ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση μέσω εισόδου στο «Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.), Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) και Εκκλησιαστικά Σχολεία» (Σ.Υ.Α.).

Το δικαίωμα υποβολής αίτησης για εισαγωγή αφορά στις εξής περιπτώσεις: α) σε ένα (1) Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Λύκειο, β) σε ένα (1) Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Λύκειο και μέχρι δύο (2) Πρότυπα Γυμνάσια ή Λύκεια με σειρά προτίμησης για εισαγωγή γ) σε ένα (1) Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο ή Λύκειο και μέχρι δύο (2) Πρότυπα Γυμνάσια ή Λύκεια και σε ένα (1) Πειραματικό Γυμνάσιο ή Λύκειο.

Οι αιτήσεις συγκεντρώνονται από το σύστημα μέσω ηλεκτρονικής υποβολής σε πλατφόρμα. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω συνδέσμου που θα σας κοινοποιηθεί με νεότερη εγκύκλιο.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων δηλώνονται από τους γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως τα εξής: α) το επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος και β) η ιδιότητα/σχέση του με τον μαθητή.

Επίσης δηλώνονται: α) τα στοιχεία του μαθητή και ειδικότερα: αα) επώνυμο, αβ) όνομα, αγ) πατρώνυμο, αδ) μητρώνυμο, αε) φύλο και αστ) ημερομηνία γέννησης, β) ο έλεγχος φοίτησης του μαθητή και ειδικότερα: βα) ο αριθμός μητρώου μαθητή, ββ) η τάξη φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος και βγ)το σχολείο φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος, γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και ειδικότερα: γα) διεύθυνση κατοικίας, οδός, αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, γβ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γγ) σταθερό και κινητό τηλέφωνο, δ) η επιλογή σχολείων.

Αν έχει επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο Σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο) και Εκκλησιαστικό Σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο) δηλώνεται η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους δύο τύπους σχολείων. Από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται επίσης ένα (1) Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο, στο οποίο ο/η υποψήφιος/ια μαθητής/τρια επιθυμεί να είναι επιλαχών/ούσα.

Αν στην ηλεκτρονική αίτηση δηλωθεί Πειραματικό Σχολείο, ο/η αιτών/ούσα δύναται να συμπληρώσει, τα επιπλέον στοιχεία και δικαιολογητικά της παρ. 5 του άρθρου 1 της αρ. 22010/Δ6 ΥΑ (Β΄ 1062/24-2-2023).

Αν στην ηλεκτρονική αίτηση δηλωθεί Πρότυπο Σχολείο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο, ο/η αιτών/ούσα δύναται να συμπληρώσει αν ο/η μαθητής/τρια είναι άτομο με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως προκύπτει από πρόσφατο δικαιολογητικό.

Μετά την υποβολή της αίτησης και πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως δύναται να έχει πρόσβαση στην αίτηση και να τροποποιεί τα στοιχεία της, καθώς και να αποθηκεύει και να εκτυπώνει σχετική βεβαίωση υποβολής της πλέον πρόσφατης αίτησης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ο/η αιτών/ούσα έχει πρόσβαση στη σελίδα των αιτήσεων, αλλά δεν δύναται πλέον να τροποποιήσει τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης και ιδίως τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντα και του μαθητή, τα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας, τα σχολεία προτίμησης καθώς και τη σειρά προτίμησης.

Επίσης, μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων αποδίδεται ο μοναδικός κωδικός της αίτησης και ο μοναδικός εξαψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή/τρια, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της διαδικασίας από τους/τις αιτούντες/σες. Επίσης, οι αιτούντες/σες δικαιούνται να εκτυπώνουν τη βεβαίωση υποβολής της αίτησης που φέρει: α) τα στοιχεία του/της αιτούντα/σας, β) τα δηλωθέντα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, γ) τα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας, δ)τα σχολεία προτίμησης και τη σειρά προτίμησης, ε) τον κωδικό της αίτησης και τον εξαψήφιο αριθμό του/της μαθητή/τριας.

Πέντε (5) ημέρες πριν από τη διενέργεια των εξετάσεων και μέχρι την πραγματοποίησή τους ο/η αιτών/ούσα έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει τη βεβαίωση υποβολής της αίτησης που φέρει τα στοιχεία που αναφέρθηκαν προηγουμένως, καθώς και το εξεταστικό κέντρο, στο οποίο ο/η μαθητής/τρια καλείται να προσέλθει για να συμμετάσχει στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

Για την εισαγωγή στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας δεκτοί γίνονται μόνο άρρενες υποψήφιοι.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Εκκλησιαστικό Σχολείο δεν περιορίζεται από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας. Κατά συνέπεια, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να δηλώσουν εκκλησιαστικό σχολείο, το οποίο ανήκει ακόμη και σε άλλο νομό.

Σχετικά αναφέρεται ότι μόνο άρρενες μαθητές μπορούν– υπό προϋποθέσεις – να διασφαλίσουν τη δωρεάν διαμονή και σίτισή τους στα οικοτροφεία των κατά τόπους Περιφερειακών Εστιών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, που λειτουργούν στην περιοχή που εδρεύει κάθε Εκκλησιαστικό Σχολείο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ- ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Για φέτος: α) η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εισαγωγής στα Πρότυπα, τα Πειραματικά και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι από την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023, β) η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας στα Πρότυπα και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία, ορίστηκε η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και γ) η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία ορίστηκε το Σάββατο 29 Απριλίου 2023.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες κατά το τρέχον σχολικό έτος φοιτούν στη Γ΄ τάξη του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου δεν υπόκεινται στο τεστ δεξιοτήτων για την εισαγωγή τους στην Α’ Τάξη του Εκκλησιαστικού Λυκείου, παρά μόνο στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο ειδικός σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων είναι οι μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν σε αυτά να εμβαθύνουν στην εκκλησιαστική, πνευματική και πολιτισμική παράδοση της, κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος, Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Οι επιμέρους στόχοι των Ε.Σ. είναι οι μαθητές/μαθήτριες να: «α) οικοδομούν ένα ολοκληρωμένο μορφωτικό πλαίσιο, πεδίο γνώσης και κατανόησης της Ορθοδοξίας, ως εκκλησιαστικής, πνευματικής και πολιτισμικής παράδοσης, καθώς επίσης της θέσης και της αποστολής της στον σύγχρονο κόσμο, β) διερευνούν τις κύριες πτυχές της εκκλησιαστικής διδασκαλίας, λατρείας, πνευματικότητας,τέχνης, παράδοσης και ζωής και να ευαισθητοποιούνται ως προς τη σύγχρονη δυναμική τους, γ) κατανοούν την ανάγκη για αλληλοσεβασμό και διάλογο μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων και παραδόσεων προς όφελος της κοινωνικής και θρησκευτικής ειρήνης και δ) εμπεδώνουν την ανάγκη για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.» Ταυτόχρονα, τα Εκκλησιαστικά Σχολεία παρέχουν και τη γενική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια ακολουθούν το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα της δημόσιας Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτό τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια λειτουργούν υποχρεωτικά όλες οι Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού.

Η διάρκεια της φοίτησης στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια είναι ίδια με τη διάρκεια φοίτησης στα Γυμνάσια και τα Γενικά Λύκεια της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι μαθητές/τριες των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) δικαιούνται τις παροχές και τις διευκολύνσεις, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους μαθητές/τριες της δημόσιας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (χορήγηση δωρεάν διδακτικών βιβλίων, βοηθημάτων, μετακινήσεις), ενώ μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων εκκλησιαστικής ειδίκευσης, όπως Αγιογραφία, Βυζαντινή Μουσική, λαμβάνουν εξειδικευμένες γνώσεις.

Επίσης, τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια συμμετέχουν στους ελληνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, τις δραστηριότητες, τα Προγράμματα (ευρωπαϊκά και μη), τις εκδηλώσεις και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, λειτουργία ομίλων, αδελφοποιήσεις σχολείων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα σχολεία της Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ως προς τους τίτλους σπουδών, στους αποφοίτους των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων χορηγείται, αντιστοίχως, απολυτήριο ισότιμο με αυτό των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων της δημόσιας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση με τους ίδιους όρους, τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα πρόσβασης σε Σχολές και Τμήματα που ισχύουν για τους μαθητές των ημερήσιων Γενικών Λυκείων της δημόσιας Δ/βάθμιας εκπαίδευσης.

Πατήστε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο για να ανοίξετε το ΦΕΚ:

https://www.esos.gr/sites/default/files/articles-legacy/fek-2023-tefxos_b-01062-downloaded_-25_02_2023.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου