Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

Εγγραφές στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2022-2023

 


Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109), όπως η τελευταία παράγραφος αντικαταστάθηκε και ισχύει (παρ. 1δ του άρθρου 204 του Ν.4610/2019 (Α΄70).

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 α του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).

β. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 7 του Π.Δ 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25).

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.), το οποίο θα το παραλάβετε από το σχολείο.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

1. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για τηνεγγραφή του/της στο δημοτικό.

2. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2022) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας.

3. Στις περιπτώσεις που ο/η μαθητής/τρια θα συνεχίσει τη φοίτησή του σε σχολείο του εξωτερικού και η αποστολή του Πιστοποιητικού Φοίτησης καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη, το Πιστοποιητικό παραδίδεται στο γονέα ή στον κηδεμόνα, ο οποίος υπογράφει βεβαίωση παραλαβής .

 4. Νήπια τα οποία δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο Νηπιαγωγείο και την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν των ηλικία των έξι (6) ετών, εγγράφονται στο δημοτικό με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ή του οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγώνδιαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο, (παρ. 1β του άρθρου 204 του Ν. 4610/2019 (Α΄70)). Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), εγγράφονται υποχρεωτικά στο δημοτικό.

5. Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, οι γονείς/κηδεμόνες του νηπίου υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή/τρια Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο/η Διευθυντής/τρια Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του/της μαθητή/τριας και σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της περιπτ. 26, της παρ.4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (Α’ 87).

Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα

 Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α (Β’ 3838). Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος (15:00) εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών/τριών στο τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00):

Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι/ες και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Δ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Οι αλλοδαποί/ές μαθητές/τριες εγγράφονται στην Α’ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο. Στις υπόλοιπες τάξεις εγγράφονται καταθέτοντας τον Τίτλο ή το Αποδεικτικό Μετεγγραφής ή τη Βεβαίωση Φοίτησης. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 120323/Γ2/27-9-2010 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών/τριών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3, του Π.Δ 182/1984 (Α’ 60), όπου ορίζεται ότι εγγράφονται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Η εγγραφή των μαθητών/τριών που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

Πληροφορίες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2591061252

Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022

Δωρεά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

 
Τη Δευτέρα 21-2-2022 επισκέφτηκαν το σχολείο μας μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Μας κατέθεσαν τις προτάσεις τους σχετικά με βελτιωτικές παρεμβάσεις στο σχολικό κτίριο, αλλά και τις δράσεις που προτίθενται να υλοποιήσουν. Επίσης μας έφεραν ένα διπλό ασύρματο τηλέφωνο, δωρεά του Συλλόγου.  

Ευχαριστούμε θερμά τον Σύλλογο για την προσφορά!
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022

1η Διαδικτυακή Συνάντηση- eTwinning πρόγραμμα «GRECO – ΙΤΑΛΙΚΑ: 3D VERSION»

                                    

Την Τρίτη 15/2/2022 πραγματοποιήθηκε η 1η διαδικτυακή συνάντηση των μαθητών της Ε΄ τάξης με τους συμμαθητές τους από το σχολείο ICS "V. Vivaldi" του Catanzaro της νότιας Ιταλίας (συνεργάτης μας εδώ και χρόνια σε έργα eTwinning) στο πλαίσιο του eTwinning προγράμματος «GRECO – ΙΤΑΛΙΚΑ: 3D VERSION». Πρόκειται για ένα διαθεματικό, διαπολιτισμικό πρόγραμμα SΤΕΑΜ (χρήσης 3d εκτυπωτών στη μαθησιακή διαδικασία). Οι μαθητές και των δύο σχολείων θα εργαστούν σε διακρατικές ομάδες με στόχο την ανίχνευση κοινών σημείων στη γλώσσα και στον πολιτισμό των δύο χωρών από την αρχαιότητα έως σήμερα, με απώτερο στόχο τον διαπολιτισμικό και ψηφιακό γραμματισμό τους. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι μαθητές παρουσίασαν τον εαυτό τουςγνωρίστηκαν με τους συμμαθητές τους από το εξωτερικό και εργάστηκαν διαδικτυακά σε πραγματικό χρόνο μέσω του διαδικτυακού συνεργατικού εργαλείου jamboard. Αφού έγραψαν το όνομά τους στη μητρική τους γλώσσα και στα Αγγλικά, έγραψαν κάποιους κανόνες καλής χρήσης του διαδικτυακού χώρου του Twinspace και χωρίστηκαν σε τρεις διακρατικές ομάδες. Για την ονοματοδοσία των ομάδων ανέτρεξαν σε κοινές αναφορές συμβόλων στους θεούς της μυθολογίας και των δύο πολιτισμών, εκ των οποίων επιλέχθηκαν ο αετός (σύμβολο του Δία και του Jupiter), το παγώνι (σύμβολο της Ήρας και της Juno) και η κουκουβάγια (σύμβολο της Αθηνάς και της Minerva). Η πρώτη αυτή συνάντηση είχε προγραμματιστεί αρχικά στις 8/2/2022 (ημέρας του eSafety), αλλά αναβλήθηκε λόγω των κρουσμάτων COVID-19 στο ελληνικό σχολείο.  

Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022

1ο Πανελλήνιο Σχολικό Τουρνουά συλλογής μπαταριών της Αφής- 1η Ζύγιση

 Μικροί και μεγάλοι βάλαμε τα δυνατά μας…. και το αποτέλεσμα προς το παρόν μας έχει δικαιώσει! Η πρώτη καταμέτρηση από τους υπεύθυνους της ΑΦΗΣ έδειξε 108,60 κιλά (!), βάρος ρεκόρ (όπως μας διαβεβαίωσαν και οι ίδιοι) για ένα εξαθέσιο σχολείο σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Συνεχίζουμε δυναμικά… για ένα καλύτερο αύριο!