Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης

                                              ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
                                                                                         Νέα Καρυά, Σεπτέμβριος 2014

Θέμα: «Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και συνολικά ετήσια οικογενειακά εισοδήματα (μέχρι 3.000 €)

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες,        
    Σας ενημερώνουμε ότι Δικαιούχοι της Εισοδηματικής Ενίσχυσης είναι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ανήλικα τέκνα(παιδιά) που φοιτούν ΚΑΝΟΝΙΚΑ σε δημόσια σχολεία Υποχρεωτικής εκπαίδευσης(Δημοτικά σχολεία και Γυμνάσια μέχρι 16 ετών), εφόσον το Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημά τους (συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του που προέρχεται από κάθε πηγή) ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (3.000 €). 
   Με τη λήξη του σχολικού έτους  ΜΟΝΟ οι Δικαιούχοι (σύμφωνα με τις ανωτέρω προϋποθέσεις) γονείς της Εισοδηματικής Ενίσχυσης υποβάλλουν σχετικές Αιτήσεις στον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου που θα συνοδεύονται απαραιτήτως από τα παρακάτω Δικαιολογητικά, ώστε να εκδοθεί από τον Δ/ντή η Βεβαίωση Κανονικής Φοίτησης των παιδιών τους (Η Βεβαίωση εκδίδεται ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ). Όλα τα Δικαιολογητικά θα προσκομίζονται από τους γονείς στον Δ/ντή του σχολείου και αυτός θα τα υποβάλλει στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας για τη συνέχιση της διαδικασίας.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Δ/ΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:

1) Αντίγραφο (θεωρημένο/επικυρωμένο από Δ.Ο.Υ. ή από Κ.Ε.Π.) του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η Εισοδηματική Ενίσχυση (Εισοδήματα προηγούμενου έτους).

2) Σε περίπτωση που κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης ΔΕΝ έχει παραληφθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα, ΤΟΤΕ θα προσκομιστεί Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του ίδιου οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η Εισοδηματική Ενίσχυση.

3) Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος ΔΕΝ υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, ΤΟΤΕ θα προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση του         Ν. 1599/1986 περί Απαλλαγής του Δικαιούχου από την Υποχρέωση Υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.).

4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δικαιούχου (πρωτότυπο και πρόσφατο το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Δημοτικό Σχολείο). ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο/η δικαιούχος είναι διαζευγμένος ή βρίσκεται σε διάσταση θα πρέπει να συνυποβάλει και σχετικά έγγραφα(όπως Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.) ώστε να αποδεικνύεται η διάζευξη/διάζευξη και η λήψη ή μη διατροφής από τον/την δικαιούχο. 

5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί Μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το ίδιο έτος.

6) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού ( για την επιβεβαίωση του ΙΒΑΝ ).

                                                               Ο Διευθυντής του Σχολείου
                                                          ( Τηλ. Επικοινωνίας: 2591061252)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου